Zgromadzenie Wspólników

Prezydent miasta Stargard
Rafał Zając

Kompetencje Zgromadzeń Wspólników:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 2. Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat.
 3. Udzielenie absolutorium członkom organów z wykonania przez nie obowiązków.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
 5. Zmiana Umowy Spółki.
 6. Uchwalanie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia, obciążenia lub ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego.
 7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 8. Wyrażenie zgody na emisję obligacji.
 9. Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną piątą) części kapitału zakładowego.
 10. Rozpatrywanie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru.
 11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniami wynikającymi z §15.
 12. Tworzenie i likwidacja kapitałów Spółki.
 13. Tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów.
 14. Tworzenie spółek i przystępowanie do nich.
 15. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.
 16. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

(Ponadto, oprócz kompetencji wymienionych wyżej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych).

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Admin PEC

pec@pec.stargard.pl

To jest pierwsza wersja tego dokumentu