Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w związku z dostępem do informacji publicznej

Tożsamość Administratora danych osobowych (dalej Administrator)
Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Nasiennej 6.

Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres pec@pec.stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – dr Marleną Płonką, na adres mailowy: iodo@pec.stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności w ramach powierzenia utrzymanie systemu dostępu do informacji publicznej.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania systemu dostępu do informacji publicznej.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne jest do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Treść powyższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Admin PEC

pec@pec.stargard.pl